Obchodní podmínky

I. Slovníček pojmů a úvodní ustanovení

 1. Slovníček pojmů:
  1. Portál – portál Knizni-starter.cz založený za účelem podpory literárních autorů nebo jiných literárních projektů formou shromažďování Příspěvků od Přispěvatelů
  2. Přispěvatel – uživatel Portálu, který má zájem podpořit Projekt Autora, a to formou Příspěvku. Přispěvatelem může být fyzická i právnická osoba
  3. Příspěvek - nákup zboží a služeb, případně kombinace obojího, nebo darování zvolené peněžní částky na podporu Autora bez nároku na Odměnu
  4. Autor – literární autor nabízející prostřednictvím Portálu zboží nebo služby, případně kombinaci obojího, za účelem získání prostředků pro uskutečnění Projektu. Autorem může být pouze plně svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba
  5. Odměna – zboží nebo služba zakoupená Přispěvatelem prostřednictvím Portálu
  6. Projekt – záměr Autora směřující k vydání jeho unikátního literárního díla, případně jiného díla z oblasti literatury (literární server, autorská čtení apod.)
  7. Obchodní podmínky – podmínky upravující fungování a využívání Portálu
  8. Lhůta expedice – lhůta, do které je autor povinen odeslat Přispěvateli Odměnu. Standardní lhůta je 6 měsíců, není-li u Projektu uvedeno jinak
  9. Úspěšný projekt – projekt, u kterého dosáhla výše vybraných příspěvků minimálně Cílovou částku
  10. Cílová částka – objem finančních prostředků stanovených Autorem pro vydání díla a zaslání Odměny přispěvatelům
  11. Doba projektu – doba, po kterou mohou Přispěvatelé podpořit Autora Projektu Příspěvkem
 2. Provozovatelem Portálu je Knižní startér s.r.o., se sídlem V cihelně 398/3, Kolovraty, 103 00 Praha 10, IČ: 04370074
 3. Portál vyvíjí činnost k tomu, aby Autor měl možnost prostřednictvím Portálu uzavírat s třetími osobami smlouvy o koupi zboží nebo využití služeb, případně shromažďuje dary za účelem podpory autora bez nároku na obdržení Odměny.

II. Autor a Zakládání projektu

 1. Založit projekt je oprávněna fyzická osoba, která je plně svéprávná nebo právnická osoba. Autorem projektu může být podle těchto Obchodních podmínek toliko jediná fyzická nebo právnická osoba. Tím není dotčeno, aby byly v popisu Projektu uvedeny další osoby s Autorem na literárním díle spolupracující. Takové osoby se ale nepovažují za Autora podle těchto Obchodních podmínek.
 2. Zadávaný Projekt se může týkat pouze literárního díla jakéhokoli žánru a oblasti případně jakéhokoli dalšího díla z oblasti literatury (viz. I. odst. 1. písm. f), s výjimkou dále uvedených zakázaných děl.
 3. Zakázanými díly jsou:
  1. díla propagující nebo podporující hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob
  2. díla, která prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásají národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob
  3. díla prokazatelně zasahující do osobnostních práv třetích osob, do autorských práv jiných autorů a díla určená k obcházení zákazů nakládání se zbraněmi a omamnými a psychotropními látkami
 4. Na zveřejnění Projektu není právní nárok. Portál si vyhrazuje právo jednostranně nezveřejnit Projekt, který by mohl být v rozporu s platným právním řádem ČR, nebo v rozporu s dobrými mravy.
 5. Každý Projekt, jehož Autor žádá o jeho zveřejnění musí obsahovat Cílovou částku, Dobu projektu, navrhované Odměny a informaci o tom, kdo ponese náklady na dodání Odměny přispěvateli, Lhůtu expedice, je-li odlišná od standardní šestiměsíční lhůty. Projekt musí být dále specifikován, aby nebyl zaměnitelný s jiným Projektem. Projekt může obsahovat ukázku díla, spolupracující osoby a fotografie či ilustrace. Každý projekt musí obsahovat minimálně jeden typ Odměny, nejde-li o projekt, v němž není Odměna stanovena a Autor žádá toliko o příspěvky bez poskytnutí Odměny.
 6. Autor fyzická osoba je dále povinen při žádosti o zveřejnění Projektu uvést své jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště a kontaktní e-mail a telefon. Autor právnická osoba je povinen při žádosti o zveřejnění Projektu uvést obchodní firmu, IČ, sídlo, kontaktní e-mail a telefon a osobu oprávněnou za Autora jednat. Portál je oprávněn přiměřeně ověřit totožnost Autora nebo v případě pochybností vyzvat Autora k doložení správnosti údajů o své osobě. V případě pochybnosti o Autorovi, které nebudou na výzvu odstraněny je Portál oprávněn Projekt nezveřejnit.
 7. Odměna za zveřejnění Projektu a jeho propagaci je obsažena v samostatném smluvním ujednání mezi Portálem a Autorem.

III. Příspěvky na projekt

 1. Přispěvatel může po výběru Projektu na tento přispět kliknutím na tlačítko „podpořit”. Po kliknutí se mu otevře nabídka Odměn s odpovídající výší příspěvku. Výběrem Odměny souhlasí Přispěvatel s podpořením Projektu s Odměnou a tento vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zejména ustanoveními o kupní smlouvě a smlouvě o dílo, s níže uvedenými právy pro Přispěvatele. Výše příspěvku potřebná k dosažení Odměny je oproštěna od nákladů za dopravu, dopravné Odměny je zdarma.
 2. Přispěvatel má možnost podpořit Projekt bez nároku na Odměnu formou peněžního daru. Tento vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zejména ustanoveními o darovací smlouvě.
 3. V případě, že Projekt nedosáhne cílové částky, budou všechny příspěvky vráceny na účet Přispěvatelů ve lhůtě 30 dní od uplynutí Doby projektu. V případě, že Projekt dosáhne cílové částky, budou veškeré příspěvky odeslány Autorovi Projektu ve lhůtě 30 dní od uplynutí Doby Projektu.
 4. Příspěvky mohou překročit Cílovou částku a i po jejím překročení je možné na Projekt přispívat až do uplynutí Doby projektu.
 5. Přispěvatel, který poskytl Příspěvek na Projekt je zobrazen v seznamu Přispěvatelů. V případě, že si Přispěvatel nepřeje být veřejně zobrazen, je povinen zvolit možnost „Zůstat anonymní” zaškrtnutím příslušného pole.

IV. Práva a povinnosti Přispěvatele – spotřebitele

 1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Autorem, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel”). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Autora.
 2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (v této lhůtě musí Spotřebitel odstoupení od smlouvy alespoň odeslat). Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 3. Pokud se Autor výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Autor vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Autor nabízí.
 5. Spotřebitel nenese žádné další náklady spojené s uzavřením smlouvy na dálku vyjma nákladů spojených s poskytnutím připojení k internetu, které hradí svému poskytovateli internetového připojení.
 6. Formulář k odstoupení od smlouvy je ke stažení zde
 7. Autor je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Autor v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
 8. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Autor výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 9. Autor odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Autor záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.
 10. Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Autor převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.
 11. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení a vyjma vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.
 12. Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Autor, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Autor.
 13. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Autor v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 14. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Autorovi a předmět plnění Autorovi předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Spotřebitel po upozornění Autora bez prodlení prodat.
 15. Autor je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Autor zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Autor nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 16. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 17. Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Autora náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Autor nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Autor nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Autorovi.
 18. V případě právní vady plnění Autora (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.
 19. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

V. Odpovědnost a Ochrana Portálu

 1. Přispěvatel bere výslovně na vědomí, že poskytnutím Příspěvku za vybranou Odměnu dopředu neví, jaký bude obsah literárního díla a tuto informaci nemá ani Portál. Portál nenese žádnou odpovědnost za případnou závadnost díla a to zejména z hlediska jejich kvality, obsahu nebo legálnosti. Za porušení jakýchkoli zákonných či morálních norem nese odpovědnost toliko Autor díla a Projektu.
 2. Portál neodpovídá za případnou správnost identifikačních údajů Autora nebo Přispěvatele, přispěvatel bere výslovně na vědomí, že neposkytnutím správných údajů o své osobě se vystavuje riziku nedodání Odměny dle svého výběru a zaplaceného Příspěvku. Autor bere výslovně na vědomí, že neposkytnutím správných údajů o své osobě se vystavuje riziku naplnění znaků skutkové podstaty trestně právní normy a dále nemožnosti zaslání prostředků vybraných od Přispěvatelů.
 3. Portál neodpovídá za neposkytnutí Odměny autorem, případné nároky z vadného plnění a odpovědnosti za škodu může Přispěvatel uplatňovat pouze vůči Autorovi. Portál se zavazuje v případě podezření na spáchání trestného činu poskytnout plnou součinnosti orgánům činným v trestním řízení.
 4. Portál neodpovídá za jakékoli nároky vznesené v souvislosti se skutečností, že Autor není vlastníkem práv z duševního vlastnictví vztahujících se k dílu či Projektu.

VI. Zpracování a Ochrana osobních údajů

 1. Portál zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Přispěvatel i Autor výslovně souhlasí se zpracováním těch svých osobních údajů, které poskytli Portálu při registraci. Přispěvatel dále souhlasí s předáním osobních údajů třetí osobě, za účelem zaslání nebo poskytnutí Odměny, případně za účelem zaslání reklamních sdělení. V případě, že by Přispěvatel nesouhlasil s předáním osobních údajů Autorovi, je povinen takovýto nesouhlas učinit písemně a zaslat na adresu sídla Portálu nebo emailem na adresu info@knizni-starter.cz
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
 4. V případě, že by se Přispěvatel domníval, že Portál nebo třetí osoba, které byly Portálem poskytnuty osobní údaje Přispěvatele, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Přispěvatele, nebo v rozporu se zákonem, může požádat Portál o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Přispěvatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Právní řád a řešení sporů

 1. Vztahy, práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí Českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 2. Veškeré spory vzniklé mezi Portálem a Přispěvatelem nebo autorem budou s konečnou platností řešeny u obecných soudů, a to u soudu místně příslušeného sídlu Provozovatele Portálu

VIII. Ustanovení závěrečná

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál při vstupu na Portál, a dalším používání Portálu, jakož i další právní vztahy s tím související. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na Portálu. Portál je oprávněn tyto obchodní podmínky dle potřeby aktualizovat, zveřejněním aktualizovaných podmínek na Portálu pozbývají původní podmínky platnosti a účinnosti, vyjma ustanovení, která by znamenala zhoršení práv v neprospěch spotřebitele.

Přihlaste se

Jste tady poprvé?

Rychlá a jednoduchá registrace vám usnadní nákupy na Knižním startéru. Zároveň získáte přehled o projektech, které jste podpořili.
Registraci doporučujeme, ale můžete nakupovat i bez ní.

Nedaří se mi přihlásit